Tag

1. Nama Kitab: Tafsir Asan

Penulis: Muhammad Jawad Najafi Khomeini

Metode Penafsiran: Etika dan Teologi

Abad: ke-14 hijriah

Bahasa: Persia

Mazhab: Syi’ah

Penerbit: Kitob Furushi Islamiyah

Tempat: Teheran

Tahun Cetak: 1398 h. sy

2. Nama Kitab: Ala’u Rahman fi Tafsir al-Quran

Penulis: Muhammad Jawad Balagi Najafi

Metode Penafsiran: Teologi, historis dan tematik

Abad: ke14 hijriah

Bahasa: Arab

Mazhab: Syiah

Penerbit: Maktabah Wijdani

Tempat: Qom

Tahun Cetak: Tanpa tahun, cetakan kedua

3. Nama Kitab: Ayatul Ahkam

Penulis: Muhammad bin Ali Istar Abadi

Metode Penafsiran: Tafsir Ayat Ahkam

Abad: ke-11 hijriah

Bahasa: Arab

Mazhab: Syiah

Penerbit: Maktabah al-Mi’raji

Tempat: Teheran

Tahun Cetak: tanpa tahun cetak, cetakan pertama

4. Nama Kitab: Tafsir Abu Hamzah Tsumali

Penulis: Abu Hamzah Tsumali

Metode Penafsiran: Tafsir Riwai

Abad: ke-2 hijriah

Bahasa: Arab

Mazhab: Syiah

Penerbit: Darul mufid

Tempat: Beirut. Lebanon

Tahun Cetak: 1420 hijriah

5. Nama Kitab: Ayatul Ahkam (Tafsir Syahi)

Penulis: Sayid Amir Abul Futuh Jarjani

Metode Penafsiran: Fiqhi

Abad: ke-10 hijriah

Bahasa: Persia

Mazhab: Syiah

Penerbit: Nuwid

Tempat: Teheran

Tahun Cetak: 1404, Cetakan pertama

6. Nama Kitab: Tafsir Itsna Asyari

Penulis: Husain bin Ahmad Abdul Adhim

Metode Penafsiran: Analisa dan Riwai

Abad: ke-14 hijriah

Bahasa: Persia

Mazhab: Syiah

Penerbit: Miqat

Tempat: Teheran

Tahun Cetak: 1363 Hijriah syamsiah, cetakan pertama

7. Nama Kitab: Tafsir Ahsanul Hadis

Penulis: Sayid Ali Akbar Qurasyi

Metode Penafsiran: Sosial dan Pendidikan

Abad: Moderen

Bahasa: Persia

Mazhab: Syiah

Penerbit: Bunyad Bi’sat

Tempat: Teheran

Tahun Cetak: 1377 hijriah syamsiah, cetakan ketiga

8. Nama Kitab: Irsyadul Adhan fi Tafsir al-Quran

Penulis: Muhammad bin Habibullah Sabzawari

Metode Penafsiran: Analisa

Abad: 14 hjiriah

Bahasa: Arab

Mazhab: Syiah

Penerbit: Dara l-Ta’aruf lil Mathbu’at

Tempat: Beirut

Tahun Cetak: 1419 hijriah Qamariah, cetakan petama

Nama Kitab: Asbabun Nuzul

Penulis: Ali bin Ahmad Wahidi

Metode Penafsiran: riwai

Abad: ke-5

Bahasa: Arab

Mazhab: Ahlu sunnah

Penerbit: Darul Kutub al-Ilmiah

Tempat: Beirut

Tahun Cetak: 1411 h q, cetakan pertama

9. Nama Kitab: Asbabun Nuzul

Penulis: Muhammad  Ja’far Islami

Metode Penafsiran: Terjemahan Asbab Nuzul

Abad: Modern

Bahasa: Persia

Mazhab: Syiah

Penerbit: Nasyrani

Tempat: Teheran

Tahun Cetak: 1383 Hijriyah Syamsiah, cetakan pertama

10. Nama Kitab: Asbab Nuzul

Penulis: Sayyid Muhammad Bagir Hujjati

Metode Penafsiran: Terjemah Mabahis Asbab Nuzul

Abad: Modern

Bahasa: Persia

Mazhab: Syiah

Penerbit: Daftar Nasyr Farhanggi Islami

Tempat: Teheran

Tahun Cetak: 1377 Hijriah Syamsiah, cetakan keenam

11. Nama Kitab: Al-Asfa

Penulis: Mulla Muhsin Faiz Kasyani

Metode Penafsiran: Ringkasan Tafsir Shofi

Abad: ke-11 Hijriyah

Bahasa: Arab

Mazhab: Syiah

Penerbit: Markas an-Nasyr at-Tabi’ li Maktab al-I’lam

Tempat: Qum

Tahun Cetak: 1418 Hijriah Qamariah, cetakan pertama

12. Nama Kitab:Athyab al-Bayan fi Tafsir Quran

Penulis: Sayid Abdul Husain Thayyib

Metode Penafsiran: Tafsir Teologis dan Akhlak

Abad: Modern

Bahasa: Persia

Mazhab: Syiah

Penerbit: Intisyarat Islam

Tempat: Teheran

Tahun Cetak: 1378 Hijriah Syamsiah, cetakan kedua

13. Nama Kitab: ‘Ijaz al-Bayan

Penulis: Muhammad Khajawi

Metode Penafsiran: Tafsir Irfani Surat Hamd

Abad: modern

Bahasa:Persia

Mazhab: Syiah

Penerbit: Intisyarat Maula

Tempat: Teheran

Tahun Cetak: 1417 Hijriah Qamariyah, cetakan pertama

14. Nama Kitab: I’rab al-Quran

Penulis: Abu Ja’far Ahmad bin Muhammad bin Ismail bin Nuhas

Metode Penafsiran: Tajziyah dan Tarkib kalimat-kalimat dan ayat-ayat Quran

Abad: ke-4 H

Bahasa: Arab

Mazhab:Ahli Sunnah

Penerbit:Mansyurat Muhammad Ali Baidzun darul kitab ilmiah

Tempat: Bairut

Tahun Cetak: 1421 Hijriyah Qamariyah, setakan pertama

15. Nama Kitab: Al-Amstal fi Tafsir Kitabullah al-Munzal

Penulis:Nasir Makarim Syirazi

Metode Penafsiran: Terjemah Tafsir Nemuneh

Abad: Modern

Bahasa: Arab

Mazhab:Syiah

Penerbit: Madrasah Imam Ali bin Abi Thalib

Tempat: Qum

Tahun Cetak: 1421 Hijriah Qamariyah,cetakan pertama

16. Nama Kitab: Anwarut-Tartil wa Asraut-Ta’wil

Penulis:Abdullah bin Umar Baidhawi

Metode Penafsiran: Tafsir Sastra dan klasik berdasarkan Kisyab wa mujiz

Abad: ke-8 H

Bahasa: Arab

Mazhab: ahli Sunah / Asy’ari / Syafi’i

Penerbit: Darul Fikri

Tempat: Bairut

Tahun Cetak:

17. Nama Kitab: Anwarul-Irfan fi Tafsiri-Quran

Penulis: Abul-fadz Dawar panah

Metode Penafsiran: Tafsir Tertibi dan ilmi

Abad: modern

Bahasa: Persia

Mazhab: Syiah

Penerbit: Intisyarat Kitab khaneh Sadr

Tempat: Teheran

Tahun Cetak: 1375 Hijriyah Syamsyiah

Nama Kitab: Anwar Derahsyan

Penulis:Sayyid Muhammad Husain Husaini Hamadani

Metode Penafsiran: Tafsir falsafi, Irfani

Abad: 14 H

Bahasa: Persia

Mazhab: Syiah

Penerbit:Kitab Furusyi Lutfi

Tempat: Teheran

Tahun Cetak: 1404 hijriyah Qamariyah

Nama Kitab: Badayi’ul-Kalam fi tafsir ayatul-Ahkam

Penulis: Muhammad Bagir Maliki Mianji

Metode Penafsiran: Tafsir Ayatul-Ahkam

Abad: moderen

Bahasa: Arab

Mazhab: Syiah

Penerbit: yayasan al-Wafa’

Tempat: Bairut

Tahun Cetak: 1400 Hijriyah Qamariyah, percetakan pertama

18. Nama Kitab: Al-Burhan fi Tafsir  al-Quran

Penulis: Sayyid Hasyim Bahrani

Metode Penafsiran: Tafsir Riwa’i

Abad: ke-11 H

Bahasa: Arab

Mazhab: Syiah

Penerbit: Yayasan al-Bi’tsah

Tempat: Teheran

Tahun Cetak: 1415 Hijriyah Qamariah, cetakan pertama

19. Nama Kitab: al-Balagh fi Tafsir al-Quran bil-Quran

Penulis: Muhammad Shadiqi Teherani

Metode Penafsiran: Tafsir Mujiz quran dengan quran

Abad: modern

Bahasa: Arab

Mazhab: Syiah

Penerbit: Muallif

Tempat: Qom

Tahun Cetak: 1419 Hijriyah Qamariyah, cetakan pertama

20. Nama Kitab: Bayanus-Sa’adah

Penulis: Sulthan Muhammad Ginabadi

Metode Penafsiran: Tafsir Irfani

Abad: ke-14 H

Bahasa: Arab

Mazhab: Syiah / Sufi

Penerbit: Muassasatul- A’lam lil matbuat

Tempat: Bairut

Tahun Cetak: 1408 Hijriyah Qamariah, cetakan kedua

21. Nama Kitab: Partui az Quran

Penulis: Sayyid Mahmud Thaliqani

Metode Penafsiran: Tafsir Hidayat dan Tartibi Nuwin

Abad: 14 H

Bahasa: Persia

Mazhab: Syiah

Penerbit:Syerkat sahami Intisyar

Tempat: Teheran

Tahun Cetak: 1362 Hijriah Samsyaih, cetakan keempat

22. Nama Kitab: Tajut-Tarajim fi Tafsiri al-Quran lil A’ajim

Penulis: Abu Mudhaffar Syahfur bin Thahir bin Muhammad Asfarayani

Metode Penafsiran: Tafsir Mukhtasar dengan Nasyr Persia abad ke lima

Abad: 5 H

Bahasa: Persia

Mazhab: Ahli Sunnah

Penerbit: Intisyarat Ilmi wa Farhanggi

Tempat: Teheran

Tahun Cetak: 1375 Hijriyah Syamsiah, cetakan pertama

Iklan